Loading...
 
Chuẩn đầu ra chuyên ngành Pháp luật
2/23/2016 11:27:12 PM
Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành pháp luật được thiết kế đào tạo người học trở thành cán bộ pháp luật có thể thực hiện tốt các công việc: - Thực hiện tốt công tác tư pháp cấp xã, phường, cán bộ làm việc trong cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện và cấp tỉnh, cán bộ giúp việc văn phòng luật sư, văn phòng công chứng, cán bộ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp,... các chức danh chuyên môn và lãnh đạo của chính quyền cơ sở; - Là người lao động có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản trong lĩnh vực luật; có khả năng ổn định việc làm và thích ứng với cuộc sống, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân và của nền kinh tế - xã hội...
 
 
 
Chuẩn đầu ra chuyên ngành Pháp luật
2/23/2016 11:27:12 PM
Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành pháp luật được thiết kế đào tạo người học trở thành cán bộ pháp luật có thể thực hiện tốt các công việc: - Thực hiện tốt công tác tư pháp cấp xã, phường, cán bộ làm việc trong cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện và cấp tỉnh, cán bộ giúp việc văn phòng luật sư, văn phòng công chứng, cán bộ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp,... các chức danh chuyên môn và lãnh đạo của chính quyền cơ sở; - Là người lao động có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản trong lĩnh vực luật; có khả năng ổn định việc làm và thích ứng với cuộc sống, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân và của nền kinh tế - xã hội...
 
 
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn