Loading...
 
TRANG CHỦ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHUẨN ĐẦU RA CÁCH NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO
 
Chuẩn đầu ra chuyên ngành Kế toán hành chính sự nghiệp
( Ngày đăng: 23/02/2016 - Lượt xem: 649 )
Download file đính kèm tại đây
CHUẨN ĐẦU RA
CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-TKT  ngày 17  tháng 5 năm 2015 của Hiệu trưởng trường TH kinh tế - kỹ thuật)
 
- Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
- Mã ngành đào tạo: 42340301
- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) và  tốt nghiệp THCS. 
- Thời gian đào tạo: 2 năm (đối với học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương); 2 năm 3 tháng (đối với học sinh học xong chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp); 3 năm (đối với học sinh tốt nghiệp THCS).
Sau khi học xong chương trình trung cấp kế toán hành chính sự nghiệp, học sinh có khả năng:
I. Về kiến thức:
* Kiến thức văn hoá: Đối với học sinh tốt nghiệp THCS, sau khi tốt nghiệp đạt được trình độ văn hoá THPT phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có khả năng tiếp thu các kiến thức chuyên môn và phát triển nghề nghiệp; có đủ điều kiện cần thiết để học tập ở các bậc học cao hơn.
* Kiến thức chung:
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng – An ninh, giáo dục thể chất.
- Có kiến thức cơ bản về tin học văn phòng (WindoWS, Word, Excel, Power point, Internet).
- Trình bày được cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, có được một vốn từ tiếng Anh cơ bản để giao tiếp thông thường.
* Kiến thức chuyên ngành:
- Áp dụng được các nguyên lý kế toán vào thực tế hoạt động kế toán của một đơn vị hành chính sự nghiệp (theo từng loại hình đơn vị HCSN).
- Giải thích được tình trạng tài chính của đơn vị trên cơ sở các tài liệu kế toán tài chính.
- Giải thích và trình bày được nội dung các kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính của đơn vị.
- Vận hành được các máy tính cá nhân, phục vụ hoạt động kế toán tài vụ của đơn vị.
II. Về kỹ năng:
- Giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh ở mức tối thiểu, đọc, hiểu được các tài liệu liên quan đến chuyên ngành kế toán, với sự trợ giúp của Từ điển.
- Tổ chức được hệ thống sổ sách kế toán phù hợp hình thức ghi sổ để thực hiện các nội dung nghiệp vụ kế toán của một đơn vị HCSN.
- Định khoản đúng và lập được các chứng từ hợp lệ cho các phát sinh kinh tế tài chính của đơn vị trên giấy và trên phần mềm kế toán.
- Ghi chép chính xác các loại sổ kế toán bằng tay và bằng phần mềm kế toán theo các nguyên tắc ghi sổ quy định.
- Làm rõ được các chỉ tiêu kế hoạch tài chính với các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính của đơn vị.
- Đề xuất và thực hiện được quy trình lưu trữ tài liệu kế toán theo đúng chế độ quy định. 
- Lập được các báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho đơn vị hàng tháng, quý, năm.
- Tính toán được các chỉ tiêu đặc trưng tài chính của đơn vị tại một thời điểm nhất định.
- Sử dụng được ít nhất một bộ phần mềm văn phòng, một bộ phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp.
- Đề xuất được các ý kiến tham mưu với đơn vị về tổ chức bộ máy kế toán phù hợp điều kiện thực tế.
III. Về thái độ, tình cảm:
- Có lập trường quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiểu và thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân.
- Có ý thức chuyên nghiệp hóa hoạt động kế toán, chấp nhận và tôn trọng các nguyên tắc, chuẩn mực, chế độ trong nghiệp vụ kế toán HCSN.
- Tự tin và tự giác tham gia các chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, sẵn sàng tiếp nhận và tìm hiểu các thông tin liên quan đến nghiệp vụ kế toán.
- Có tư duy quản lý tài chính đơn vị HCSN trong điều kiện nền kinh tế thị trường có sự quản lý và điều tiết vĩ mô của nhà nước.
- Có tinh thần hợp tác, chủ động và thái độ thân thiện khi làm việc theo nhóm.
IV. Vị trí làm việc đảm nhận được:
- Các chức danh kế toán thuộc bộ máy kế toán đơn vị HCSN, trừ chức danh kế toán trưởng (Phải qua chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng).
- Thủ kho vật tư, sản phẩm, hàng hóa, thủ quỹ của các đơn vị thuộc mọi loại hình kinh tế trong nước.
- Nhân viên tài vụ các đơn vị HCSN.
V. Các chương trình đào tạo chuyên môn tiếp cận được:
- Các chương trình đào tạo kỹ năng bổ sung: Kế toán trưởng, Kế toán doanh nghiệp sản xuất, Kế toán trên máy tính.
- Các chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn: Cao đẳng và Đại học kế toán, Cao đẳng và Đại học quản trị kinh doanh, Cao đẳng và Đại học kinh tế các ngành.
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn