Loading...
 
TRANG CHỦ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHUẨN ĐẦU RA CÁCH NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO
 
Chuẩn đầu ra chuyên ngành Lâm nghiệp
( Ngày đăng: 23/02/2016 - Lượt xem: 852 )
Download file đính kèm tại đây
CHUẨN ĐẦU RA
CHUYÊN NGÀNH LÂM NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-TKT  ngày 17  tháng 5 năm 2015 của Hiệu trưởng trường TH kinh tế - kỹ thuật)
 
- Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
- Mã ngành đào tạo: 42620201
- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) và  tốt nghiệp THCS. 
- Thời gian đào tạo: 2 năm (đối với học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương); 2 năm 3 tháng (đối với học sinh học xong chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp); 3 năm (đối với học sinh tốt nghiệp THCS).
Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Lâm nghiệp, học sinh có khả năng:
I. Về kiến thức:
* Kiến thức văn hoá: Đối với học sinh tốt nghiệp THCS, sau khi tốt nghiệp đạt được trình độ văn hoá THP phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có khả năng tiếp thu các kiến thức chuyên môn và phát triển nghề nghiệp; có đủ điều kiện cần thiết để học tập ở các bậc học cao hơn.
* Kiến thức chung: 
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng – an ninh, giáo dục thể chất.
- Có kiến thức cơ bản về tin học văn phòng (Windows, Word, Excel, Power point, Internet).
- Trình bày được cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, có được một vốn từ tiếng anh căn bản để giao tiếp thông thường.
* Kiến thức chuyên ngành:
- Mô tả được các nội dung cơ bản và cốt lõi của pháp luật bảo vệ phát triển rừng, sinh thái rừng, thực vật rừng, động vật rừng, đo đạc và bản đồ lâm nghiệp, an toàn lao động, quản trị doanh nghiệp, khuyến lâm – khuyến nông.
- Áp dụng được các nội dung phương pháp Quản lí và bảo vệ tài nguyên rừng, kỹ thuật lâm sinh, sử dụng đất, điều tra rừng, quy hoạch lâm nghiệp, khai thác bảo quản và sơ chế biến lâm sản phục vụ cho công việc.
II. Kỹ năng:
- Sử dụng được các dụng cụ, máy móc hỗ trợ trong đo đạc và vẽ bản đồ lâm nghiệp, điều tra rừng, quy hoạch lâm nghiệp, quản lý và  bảo vệ tài nguyên rừng, an toàn lao động, khai thác bảo quản và sơ chế biến lâm sản trong các hoạt động thiết kế sản xuất kinh doanh và ứng dụng tiến bộ khoa học trong lâm nghiệp.
- Nhận biết được cây rừng, động vật rừng,  phân loại rừng, áp dụng tốt quy trình kỹ thuật lâm sinh, nông lâm kết hợp, quản lý và bảo vệ rừng.
- Tổ chức tốt các hoạt động điều tra thu thập số liệu ngoại nghiệp, thực hiện được việc xử lý, tính toán số liệu nội nghiệp, viết được các báo cáo và thuyết minh theo các chuyên đề trong lâm nghiệp như: kỹ thuật lâm sinh, đo đạc và bản đồ lâm nghiệp, điều tra rừng, quy hoạch lâm nghiệp, quản lý và bảo vệ rừng.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức tốt phương pháp  làm việc theo nhóm trong các hoạt động thiết kế sản xuất và ứng dụng  khoa học trong lĩnh vực lâm nghiệp.
- Lựa chọn linh hoạt các nguyên lí lâm sinh áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, xây dựng được các mô hình sử dụng bền vững tài nguyên rừng.
- Vận dụng linh hoạt các phương pháp khuyến lâm – khuyến nông để tổ chức vận động người dân sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên rừng.
- Giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh ở mức tối thiểu, đọc hiểu được các tài liệu liên quan đến chuyên ngành với sự trợ giúp của từ điển.
III. Thái độ:
- Có lập trường quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiểu và thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân.
- Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, biết khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
- Có tính hoà đồng, kiên nhẫn, năng động, phương pháp làm việc khoa học, có ý thức tiếp cận những tiến bộ khoa học về  lĩnh vực lâm nghiệp. 
IV. Vị trí  làm việc sau khi tốt nghiệp:
- Học sinh tốt nghiệp có thể làm việc tại: Các cơ quan quản lí nhà nước về Lâm – nông nghiệp; tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình kĩ thuật lâm nghiệp; các cơ quan nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về lâm – nông nghiệp; các Phòng nông – lâm nghiệp huyện, hệ thống  khuyến lâm – nông các cấp; tham gia các dự án lâm nghiệp; các tổ chức Chính phủ và Phi chính phủ trong sản xuất, kinh doanh lâm nông  nghiệp.
V. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
- Có khả năng tự học tập nâng cao  theo đúng chuyên ngành đào tạo.
- Có thể học tập nâng cao, liên thông lên cao đẳng, đại học ngành lâm nghiệp và các ngành khác ./.
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn