Loading...
 
TRANG CHỦ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHUẨN ĐẦU RA CÁCH NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO
 
Chuẩn đầu ra chuyên ngành Pháp luật
( Ngày đăng: 23/02/2016 - Lượt xem: 853 )
Download file đính kèm tại đây
CHUẨN ĐẦU RA
CHUYÊN NGÀNH PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-TKT  ngày 17  tháng 5 năm 2015 của Hiệu trưởng trường TH kinh tế - kỹ thuật)
 
- Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
- Mã ngành đào tạo:  42380101
- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).
- Thời gian đào tạo:  2 năm
Sau khi học xong chương trình trung cấp Pháp luật, người  học có khả năng:
I. Về kiến thức:
* Kiến thức chung:
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
- Có kiến thức cơ bản về Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng, khởi tạo doanh nghiệp, kỹ năng giao tiếp phù hợp với ngành học pháp luật;
- Trình bày được cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, có được một vốn từ tiếng Anh căn bản để giao tiếp thông thường.
* Kiến thức chuyên ngành:
- Trình bày được các nội dung cơ bản và cốt lõi về pháp luật và vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn công việc, cụ thể:
+ Sự hình thành và phát triển của nhà nước và pháp luật; vai trò của nhà nước và pháp luật Việt Nam; các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam;
+ Hiểu luật nội dung và luật hình thức của pháp luật hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, thương mại, tài chính, đất đai, môi trường, lao động và an sinh xã hội (các quy định của pháp luật, cũng như các thủ tục tố tụng, thẩm quyền, trình tự xét xử của tòa án...) để tham mưu, tư vấn, vận dụng vào thực tiễn đời sống xã hội; và tuyên truyền, vận động các chủ thể khác hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật liên quan;
+ Hiểu biết được kiến thức, kỹ năng tác nghiệp chuyên môn chuyên sâu trong chuyên ngành hẹp với các chức danh của cơ quan tư pháp địa phương và chính quyền cơ sở;
+ Phân tích và lý giải một cách khoa học các hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, các cơ quan tư pháp và cơ quan của chính quyền cơ sở;
+ Thực hiện được các kỹ năng nghiệp vụ về công tác hộ tịch; chứng thực, phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng văn bản pháp luật; công tác thi hành án dân sự; thanh tra, giải quyết khiếu tố; điều hành công sở và giao tiếp công vụ;
+ Phân tích và hiểu được một cách lôgic, khoa học và giải quyết đúng quy định của pháp luật các vụ việc cụ thể liên quan đến công việc được giao.
II. Về kỹ năng:
1. Kỹ năng cứng:
Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành pháp luật được thiết kế đào tạo người học trở thành cán bộ pháp luật có thể thực hiện tốt các công việc:
- Thực hiện tốt công tác tư pháp cấp xã, phường, cán bộ làm việc trong cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện và cấp tỉnh, cán bộ giúp việc văn phòng luật sư, văn phòng công chứng, cán bộ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp,... các chức danh chuyên môn và lãnh đạo của chính quyền cơ sở;
- Là người lao động có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản trong lĩnh vực luật; có khả năng ổn định việc làm và thích ứng với cuộc sống, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân và của nền kinh tế - xã hội.
2. Kỹ năng mềm:
- Nhận thức, phân tích và đánh giá đúng các vấn đề pháp lý liên quan;
- Biết phương pháp tra cứu, lựa chọn, áp dụng đúng các quy định của pháp luật để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn;
- Có phương pháp tự cập nhật các kiến thức pháp luật mới áp dụng vào thực tiễn;
- Có kỹ năng phát hiện, xử lý tình huống và giải quyết công việc cụ thể của ngành luật;
- Thực hiện được các công việc soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước, văn bản pháp luật; tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng thông dụng, thực hiện đúng trình tự, thủ tục và vận dụng đúng quy định của pháp luật vào thực tiễn. 
III. Về thái độ:
- Có lập trường quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiểu và thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân.
- Có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, biết khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
- Có trách nhiệm với công việc được giao và có tinh thần cầu thị, hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và nhân dân;
- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, biết kết hợp lý thuyết với thực tiễn.
- Có ý thức tôn trọng và gương mẫu chấp hành pháp luật, có trách nhiệm công dân, có ý thức bảo vệ lợi ích cộng đồng và xã hội, có lối sống giản dị, trong sạch.
IV. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Có khả năng làm việc ở nhiều cơ quan và với nhiều vị trí công việc khác nhau: Cán bộ xã, phường, thị trấn (ở hầu hết các chức danh, kể cả chức danh lãnh đạo), cán bộ Phòng tư pháp, Sở tư pháp, cán bộ thi hành án, các văn phòng luật sư hoặc công ty tư vấn luật, toà án, viện kiểm sát, trường học, doanh nghiệp,....
V. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
- Học sinh tốt nghiệp trung cấp pháp luật có khả năng tiếp tục học tập nâng cao, liên thông lên ở các trình độ Cao đẳng, Đại học ngành Luật.
- Có khả năng tự học nâng cao trình độ để đảm nhận tốt những nhiệm vụ về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ ./.
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn