Loading...
 
TRANG CHỦ
TIN TỨC
Tin tức từ các tổ chức Đoàn thể
 
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu chế độ, chính sách đối với lao động nữ” trong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Tuyên Quang
( Ngày đăng: 23/09/2013 - Lượt xem: 988 )
CÔNG ĐOÀN DÂN CHÍNH ĐẢNG
CĐCS TRƯỜNG TH KINH TẾ KỸ THUẬT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 46/KH-CĐCS
Tuyên Quang, ngày 12 tháng 9 năm 2013

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu chế độ, chính sách đối với lao động nữ
trong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Tuyên Quang

 

                                               Kính gửi:  Các tổ công đoàn trong toàn trường.

 

 - Thực hiện kế hoạch số 17/KH-CĐ ngày 04/9/2013 của Công đoàn Dân Chính Đảng về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu chế độ, chính sách đối với lao động nữ” trong  đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Tuyên Quang.

- Thực hiện chỉ đạo của BCH Đảng ủy tại kỳ họp thứ 42, ngày 09/9/2013.

Ban chấp hành Công đoàn trường tổ chức cuộc họp ngày 12/9/2013 và thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc thi đến đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1.  Mục đích:

- Cuộc thi là hình thức sinh hoạt chính trị bổ ích trong đời sống của đoàn viên, CNVCLĐ, qua đó tăng cườn khả năng tự vệ, bỏa vệ của nữ đoàn viên, CNVCLĐ trong các quan hệ lao động. /p>

- Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục và công tác vận động CNVCLĐ nhằm nâng cao kiến thức pháp luật.

2. Yêu cầu:

- Cuộc thi được triển khai đến 100% đoàn viên, CNVCLĐ, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả.

II. NỘI DUNG TIỀN HÀNH CUỘC THI

1. Thời gian tiến hành:

- Cuộc thi được tiến hành từ ngày 10/9/2013 đến ngày 30/9/2013.

2. Thể lệ và câu hỏi cuộc thi:

- BCH Công đoàn gửi kèm theo bộ câu hỏi và Kế hoạch số 17/KH-CĐ, ngày 04/9/2013 của Công đoàn Dân Chính Đảng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BCH Công đoàn trường

- Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi, cung cấp câu hỏi về cuộc thi và những tài liệu có liên quan để các đoàn viên tìm hiểu, nghiên cứu, viết bài dự thi

- Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện cuộc thi của các tổ công đoàn.

- Thành lập Ban Giám khảo, tổ chức chấm bài thi, trao giải thưởng . Lựa chọn những bài thi có kết quả cao nhất tham gia vòng thi cấp trên. /p>

- Phân công các tổ Công đoàn viết bài tham gia dự thi của vòng thi cấp trên gồm:

          + Tổ CĐ Phòng Tổ chức cán bộ.

          + Tổ CĐ Phòng Quản lý học sinh.

          + Tổ CĐ Khoa Kinh tế. /p>

          + Tổ CĐ Khoa Cơ bản.

- Cung cấp những nội dung chính gợi ý trả lời các câu hỏi của cuộc thi (tài liệu tham khảo trong tệp đính kèm)

2. Các tổ Công đoàn

- Căn cứ kế hoạch của BCH Công đoàn trường các đ/c tổ trưởng các tổ báo cáo chi bộ và lãnh đạo đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện.

- Mỗi tổ công đoàn lựa chọn ít nhất một đồng chí có năng khiếu viết bài thi, làm bài dự thi có chất lượng để tham gia vòng thi cấp trên

- Vận động 100% đoàn viên, CNVCLĐ trong đơn vị mình viết bài dự thi; thu nộp bài thi gửi về BCH Công đoàn trường (đ/c Lý Thị Mức) trước ngày 28/9/2013.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (T/hiện).

- TT Đảng uỷ (B/cáo).

- Lưu.

                                                                 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Phạm Văn Thái

Đăng bởi Trần Mạnh Trường

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn