Loading...
 
TRANG CHỦ
TIN TỨC
Thi đua - Khen thưởng
 
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả đánh giá phân loại viên chức và lao động hợp đồng năm 2015
( Ngày đăng: 30/12/2015 - Lượt xem: 23307 )
UBND TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG TH KINH TẾ-KỸ THUẬT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
Số : 779 /QĐ-HT
 
Tuyên Quang, ngày  28  tháng 12  năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả đánh giá phân loại viên chức và
lao động hợp đồng năm 2015
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH KINH TẾ-KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
         
          Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UB ngày 30/5/1992 của UBND Tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Trường TH Kinh tế - Kỹ thuật Tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Luật Viên chức năm ngày 15 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/6/2015 về việc đánh giá và phân loại các bộ, công chức, viên chức;
          Căn cứ biên bản họp Hội đồng Nhà trường phiên thứ nhất ngày 15/12/2015 và biên bản cuộc họp Hội đồng phiên thứ hai ngày 28/12/2015;
           Theo đề nghị của ông Trưởng phòng tổ chức cán bộ Nhà trường,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại viên chức năm 2015 của Hội đồng Nhà trường, gồm 80 viên chức và 11 hợp đồng lao động, trong đó:
             - Phân loại viên chức:
              + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 14 người
              + Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 45 người
              + Hoàn thành nhiệm vụ: 14 người
              + Không hoàn thành thành nhiệm vụ: 07 người
              - Phân loại hợp đồng lao động:
              + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 0 người
              + Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 03 người
              + Hoàn thành nhiệm vụ: 07 người
              + Không hoàn thành thành nhiệm vụ: 01 người
              (Có danh sách viên chưc và hợp đồng lao động kèm theo)
Điều 2. Các ông bà Trưởng, phó các Phòng, Khoa và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1, căn cứ quyết định thi hành./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 2 (thi hành);
- Lưu VT.
 
 
 
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
Lương Quý Nguyên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH
Đánh giá, phân loại viên chức và lao động hợp đồng năm 2015
(Kèm theo Quyết định số 779 ngày 28/12/2015 của Hiệu trưởng trường TH KT-KT)
 
1. Kết quả đánh giá phân loại viên chức:
STT
Đơn vị/Họ và tên
Kết quả phân loại
Ghi chú
Ban giám hiệu
 
1
1
Lương Quý Nguyên
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
Phòng Tổ chức cán bộ
 
2
1
Vương Xuân Quang
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
3
2
Nguyễn Thị Thu Hiền
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
4
3
Nguyễn Cao Hải
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 
Phòng Tài vụ
 
5
1
Hoàng Hậu Hoa Xuân
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
6
2
Phạm Thị Thanh Tuyên
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 
7
3
Đặng Thị Hoa
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
8
4
Phan Thị Kim Phượng
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
Phòng Hành chính
 
9
1
Tiêu Văn Hạnh
Không hoàn thành nhiệm vụ
 
10
2
Phan Duy Hương
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
11
3
Vũ Ngọc Lan
Hoàn thành nhiệm vụ
 
12
4
Vũ Quang Tùng
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
13
5
Phạm Văn Chính
Hoàn thành nhiệm vụ
 
14
6
Hà Mạnh Hùng
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
15
7
Bùi Thị Hằng
Không hoàn thành nhiệm vụ
 
16
8
Đặng Thị Tám
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
17
9
Trần Mạnh Trường
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
Phòng Đào tạo
 
18
1
Ngô Quang Thống
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 
19
2
Lý Quốc Huy
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 
20
3
Lê Thị Phú
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
21
4
Bùi Thị Thu Ngân
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
22
5
Lý Thị Lợi
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
23
6
Đỗ Thị Xuân
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
24
7
Hà Văn Thư
Không hoàn thành nhiệm vụ
 
25
8
Trần Việt Dũng
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
26
9
Lý Thị Loan
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
27
10
Chẩu Hương Loan
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
28
11
Phạm Tiến Lương
Không hoàn thành nhiệm vụ
 
Khoa Chăn nuôi thú y
 
29
1
Phạm Văn Thái
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 
30
2
Nguyễn Thị Hải Yến
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 
31
3
Nguyễn Thị Nguyệt Ngân
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
32
4
Đặng Thị Hoàn
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
33
5
Phạm Thị Thanh Yên
Hoàn thành nhiệm vụ
 
Khoa Trồng trọt
 
34
1
Bùi Thị Nhung
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
35
2
Hoàng Thị Thủy
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
36
3
Ma Doãn Lường
Không hoàn thành nhiệm vụ
 
37
4
Hoàng Thị Lan
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 
38
5
Hoàng Thị Huyền Trang
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
Phòng TT-QLCL-CTHS
 
39
1
Nguyễn Thị Hoài Linh
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
40
2
Quan Ngọc Cừ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
41
3
Lê Thân Thương
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
42
4
Hà Thị Phương Thúy
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
43
5
Phạm Thị Minh
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
Khoa Cơ bản
 
44
1
Hoàng Thị Kim Giang
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 
45
2
Ma Doãng Hưng
Hoàn thành nhiệm vụ
 
46
3
Vũ Thị Hồng Điệp
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
47
4
Ninh Thị Hồng Thoa
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 
48
5
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
49
6
Trương Thị Thu Ngà
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 
50
7
Nguyễn Thị Thanh Hương
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
51
8
Hoàng Quang Duy
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 
52
9
Trần Ngọc Lệ Huyền
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
Khoa Kỹ thuật công nghiệp
 
53
1
Vương Ngọc Áng
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
54
2
Vũ Văn Thanh
Không hoàn thành nhiệm vụ
 
55
3
Nguyễn Thị Thu Hiếu
Hoàn thành tốt  nhiệm vụ
 
56
4
Nguyễn Thị Lam
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
57
5
Phạm Bảo Thạch
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
58
6
Tạ Thị Nga
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
59
7
Ma Thị Nhã Phương
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
60
8
Phạm Xuân Sơn
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 
61
9
Lê Ngọc Minh
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 
62
10
Trịnh Thu Trang
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
63
11
Nguyễn Xuân Quang
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
64
12
Bùi Xuân Hải
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
65
13
Trương Văn Binh
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
Khoa Kinh tế
 
66
1
Bùi Quang Khánh
Hoàn thành nhiệm vụ
 
67
2
Trường Thị Hải Vân
Không hoàn thành nhiệm vụ
 
68
3
Nguyễn Kiều Hương
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 
69
4
Bùi Thị Thùy Dung
Hoàn thành nhiệm vụ
 
70
5
Nguyễn Quốc Huy
Hoàn thành nhiệm vụ
 
71
6
Vũ Thị Thu Hà
Hoàn thành nhiệm vụ
 
72
7
Đinh Việt Dũng
Hoàn thành nhiệm vụ
 
73
8
Đào Hữu Nghĩa
Hoàn thành nhiệm vụ
 
74
9
Dương Thanh Tùng
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
75
10
Phạm Hoàng Hà
Hoàn thành nhiệm vụ
 
76
11
Phạm Thanh Trà
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
77
12
Trương Thị Hải Bằng
Hoàn thành nhiệm vụ
 
78
13
Nguyễn Ngọc Tú
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
79
14
Nguyễn Thùy Linh
Hoàn thành nhiệm vụ
 
80
15
Hoàng Thị Hà
Hoàn thành nhiệm vụ
 
 
2. Kết quả đánh giá phân loại lao động hợp đồng:
STT
Đơn vị/Họ và tên
Kết quả phân loại
Ghi chú
Phòng Đào tạo
 
1
Bùi Quốc Huy
Hoàn thành nhiệm vụ
 
2
Đào Văn Xiêm
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
3
Nguyễn Thị Lan Anh
Không hoàn thành nhiệm vụ
 
Phòng Hành chính
 
1
Trần Phương Thảo
Hoàn thành nhiệm vụ
 
2
Lương Mạnh Ninh
Hoàn thành nhiệm vụ
 
3
Nguyễn Ngọc Dũng
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
4
Lê Xuân Lượng
Hoàn thành nhiệm vụ
 
5
Trần Thị Năm
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
6
Nguyễn Thị Thu Hương
Hoàn thành nhiệm vụ
 
Phòng TT-QLCL-CTHS
 
1
Tiêu Mạnh Cường
Hoàn thành nhiệm vụ
 
Khoa Trồng trọt
 
1
Đỗ Thu Trang
Hoàn thành nhiệm vụ
Không xét thi đua

 

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn