Loading...
 
TRANG CHỦ
TIN TỨC
Tin tức tuyển dụng
 
Thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức năm 2013
( Ngày đăng: 14/11/2013 - Lượt xem: 24766 )
Download file đính kèm tại đây
THÔNG BÁO
Kế hoạch tiếp nhận viên chức năm 2013
 
         
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị;
Căn cứ Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức năm 2013;
Trường Trung học Kinh tế- Kỹ thuật Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức năm 2013 như sau:
I- ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC TIẾP NHẬN:
1- Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận viên chức:
- Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tiếp nhận.
- Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
- Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Không trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
1-Số lượng viên chức tiếp nhận:
STT
Đơn vị, chức danh viên chức tiếp nhận
Mã ngạch
Số lượng
Yêu cầu trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo và kinh nghiệm công tác
I
Khoa Cơ bản
 
 
 
1
Giáo viên dạy Luật
15.113
01
Đại học trở lên ngành Luật; là công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh Tuyên Quang; có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Tư pháp từ 03 năm trở lên.
II
Khoa Trồng trọt
 
 
 
1
Giáo viên dạy Quản lý đất đai
15.113
01
Đại học trở lên ngành Quản lý đất đai; là công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh Tuyên Quang; có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản lý đất đai từ 03 năm trở lên.
 
Cộng
 
02
 
II- HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ:
1. Hồ sơ dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyển phải nộp 01 bộ hồ sơ, thành phần hồ sơ gồm có:
a) Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang);
b) Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 3x4 và có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác);
c) Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;
đ) Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
e) Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/11/2013 đến hết ngày 14/12/2013
(Trong giờ hành chính các ngày làm việc)
3.  Địa điểm nhận hồ sơ:  Phòng Tổ chức cán bộ, trường TH Kinh tế- Kỹ thuật Tuyên Quang
4. Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Đặng Thị Thu Thủy - Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ, trường TH Kinh tế- Kỹ thuật.    Điện thoại liên hệ: 0273 814463.
Thông báo này được đăng trên Báo Tuyên Quang; Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Tuyên Quang; Trang thông tin điện tử của Trường TH KT-KT và niêm yết tại trường TH Kinh tế- Kỹ thuật Tuyên Quang./.
 
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ban giám hiệu;
- Lưu VT-TC.
 HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
                    
Hà Lê Bình
 
Đăng bởi Trần Mạnh Trường
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn