Loading...
 
TRANG CHỦ
TIN TỨC
TIN TỨC NỔI BẬT
 
Danh sách học sinh trúng tuyển lớp trung cấp pháp luật K2A (khoá 44) khóa học 2014-2016
( Ngày đăng: 10/04/2014 - Lượt xem: 26303 )
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP TRUNG CẤP PHÁP LUẬT K2A (KHOÁ 44) KHOÁ HỌC 2014 - 2016
(Kèm theo  Quyết định số: 96/QĐ - TKT, ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Hiệu tr­ởng tr­ờng TH KT-KT Tuyên Quang)
Ngày nhập học: 1/4/2014
TT
MÃHS (P1)
HỌ 
TÊN
N.SINH
GIỚI
DÂN TỘC
NƠI SINH
 VĂN HOÁ
NĂM TÔT NGHIỆP
TRÚ QUÁN
1
27
Nguyễn Văn
Cường
27/07/1987
Nữ
Tày
T.Quang
12/12
2006
Bản Muồng - Th­ợng Giáp - Na Hang - Tuyên Quang
2
33
Nguyễn Quảng
Chẩn
04/11/1994
Nữ
Tày
T.Quang
12/12
2012
Đon Thái - Côn Lôn - Na Hang - Tuyên Quang
3
16
Bế Văn
Chi
29/06/1985
Nữ
Tày
T.Quang
12/12
2005
Bản Va - Yên Hoa - Na Hang - Tuyên Quang
4
22
Hoàng Văn
Chính
30/02/1986
Nữ
Tày
T.Quang
12/12
2006
Nà Kham - Năng Khả - Na Hang - Tuyên Quang
5
23
Triệu Văn
Dấu
20/09/1987
Nữ
Dao
T.Quang
12/12
2005
Na Mu - Sơn Phú - Na Hang - Tuyên Quang
6
24
Hoàng Văn
Dấu
05/05/1993
Nữ
Dao
T.Quang
12/12
2012
Khuổi Phìn - Sinh Long - Na Hang - Tuyên Quang
7
32
Hoàng Kim
Duyên
26/08/1995
Nữ
Tày
T.Quang
12/12
2013
Bản Tún - Năng Khả - Na Hang - Tuyên Quang
8
13
Hà Xuân
Hương
19/05/1985
Nữ
Tày
T.Quang
12/12
2004
Tổ 5 - TT Na Hang - Na Hang - Tuyên Quang
9
15
Triệu Thị
25/10/1989
Nữ
Dao
T.Quang
12/12
2008
Nà Pầu - Yên Hoa - Na Hang - Tuyên Quang
10
2
Hoàng Văn
Hào
17/06/1988
Nữ
Dao
T.Quang
12/12
2006
Phiêng Ngàm - Sinh Long - Na Hang - Tuyên Quang
11
28
Phan Xuân
Hiển
21/04/1983
Nam
Kinh
T.Quang
12/12
2001
Tổ 10 - TT Na Hang - Na Hang - Tuyên Quang
12
30
Hoàng Văn
Hưng
09/01/1984
Nam
Tày
T.Quang
12/12
2004
Thôn Bản Va - Yên Hoa - Na Hang - Tuyên Quang
13
25
Hoàng Văn
Huỳnh
09/09/1989
Nam
Tày
T.Quang
12/12
2009
Phai Khằn - Đà Vị - Na Hang - Tuyên Quang
14
14
Nguyễn Văn
Khoát
16/08/1990
Nam
Tày
T.Quang
12/12
2013
Nà Mèn - Lăng Can - Lâm Bình - Tuyên Quang
15
8
Ma Thị
Lành
10/12/1994
Nam
Tày
T.Quang
12/12
2012
Nà Chang - Khuôn Hà - Lâm Bình - Tuyên Quang
16
11
Phạm Thị
Linh
04/11/1983
Nam
Kinh
T.Quang
12/12
2002
Tổ 17 - TT Na Hang - Na Hang - Tuyên Quang
17
17
Phùng Văn
Lụ
07/08/1988
Nam
Dao
T.Quang
12/12
2006
Khâu Tinh - Khâu Tinh - Na Hang - Tuyên Quang
18
7
Nguyễn Hoàng
Long
27/03/1993
Nam
Tày
T.Quang
12/12
2011
Bản Muồng - Th­ợng Giáp - Na Hang - Tuyên Quang
19
20
Lý Văn
Phong
16/09/1989
Nam
Dao
T.Quang
12/12
2008
Bản Cuôn - Yên Hoa - Na Hang - Tuyên Quang
20
36
Đặng Quang
Phú
02/10/1992
Nam
Kinh
T.Quang
12/12
2010
Đồng Tân - Chiêu Yên - Yên Sơn - Tuyên Quang
21
6
Nguyễn Văn
Sắt
26/06/1995
Nam
Tày
T.Quang
12/12
2013
Thôn 1 - Côn Lôn - Na Hang - Tuyên Quang
22
31
Chúc Văn
Sai
11/12/1981
Nam
Dao
T.Quang
12/12
2005
Phiêng Ngàm - Sinh Long - Na Nang - Tuyên Quang
23
21
Phùng Thị
Sếnh
03/11/1982
Nam
Dao
T.Quang
12/12
2003
Thôn Nà Mu - Sơn Phú - Na Hang - Tuyên Quang
24
4
Hoàng Thị Thanh
Tâm
20/05/1990
Nam
Tày
T.Quang
12/12
2008
Xóm 26 - Kim Phú - Yên Sơn - Tuyên Quang
25
10
Nguyễn Văn
Tạo
27/02/1988
Nam
Tày
T.Quang
12/12
2006
Thôn 4 - Con Lôn - Na Hang - Tuyên Quang
26
18
Chúc Văn
Ta
13/04/1984
Nam
Dao
T.Quang
12/12
2005
Khâu Tinh - Khâu Tinh - Na Hang - Tuyên Quang
27
9
Phúc Mạnh
Tường
08/10/1987
Nam
Tày
T.Quang
12/12
2006
Na Phá - Năng Khả - Na Hang - Tuyên Quang
28
12
Chúc Văn
Thắng
25/05/1986
Nam
Dao
T.Quang
12/12
2006
Thôn Lũng Khiêng - Sinh Long - Na Hang - Tuyên Quang
29
19
Hoàng Văn
Thọ
23/02/1994
Nam
Tày
T.Quang
12/12
2012
Bản C­ờm - Th­ợng Giáp - Na Hang - Tuyên Quang
30
1
Tô Thị
Thanh
24/11/1978
Nam
Tày
T.Quang
12/12
2001
Tổ 17 - TT Na Hang - Na Hang - Tuyên Quang
31
34
Quan Văn
Thiết
13/10/1979
Nam
Tày
T.Quang
12/12
2002
Tát Kẻ - Khâu Tinh - Na Hang - Tuyên Quang
32
5
Triệu Thị Nh­
Trang
07/07/1983
Nam
Tày
T.Quang
12/12
2002
Tổ 2 - TT Na Hang - Na Hang - Tuyên Quang
33
3
Triệu Văn
Trấn
15/08/1984
Nam
Tày
T.Quang
12/12
2005
Khâu Phiêng - Khâu Tinh - Na Hang - Tuyên Quang
34
29
Vi Thị
Vân
10/11/1984
Nam
Dao
T.Quang
12/12
2003
Tổ 5 - TT Na hang - Na Hang - Na Hang - Tuyên Quang
35
35
Hà Văn
Xuyên
19/08/1981
Nam
Tày
T.Quang
12/12
2002
Phai Khằn - Đà Vị - Na Hang - Tuyên Quang
36
26
Trịnh Văn
Yên
01/10/1987
Nam
Tày
T.Quang
12/12
2006
Bản C­ờm - Th­ợng Giáp - Na Hang - Tuyên Quang
37
37
Nông Thị
07/02/1982
Nữ
Tày
T.Quang
12/12
2003
Bản Lằn - Sơn Phú - Na Hang - Tuyên Quang
38
38
Lộc Văn
Thắm
23/04/1982
Nam
Tày
T.Quang
12/12
2004
Khuổi Tích - Đà Vị - Na Hang - Tuyên Quang
39
39
Lèng Văn
Đun
10/09/1982
Nam
Tày
T.Quang
12/12
2004
Nà Tông - Yên Hoa - Na Hang - Tuyên Quang
Đăng bởi Trần Mạnh Trường
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn