Loading...
 
TRANG CHỦ
TIN TỨC
TIN TỨC NỔI BẬT
 
Thông báo dự kiến danh sách viên chức Nhà trường nâng lương tháng 5/2017
( Ngày đăng: 28/04/2017 - Lượt xem: 9175 )
UBND TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG TH KINH TẾ - KỸ THUẬT
 
 
Số: 252 /TB-TKT
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
Tuyên Quang, ngày 18  tháng 4  năm 2017
 
THÔNG BÁO
Dự kiến danh sách viên chức nhà trường nâng lương tháng 5/2017
 
 
 
 
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UB ngày 30/5/1992 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;
Căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang;
Trường TH Kinh tế - Kỹ thuật thông báo dự kiến các trường hợp viên chức đủ điều kiện nâng lương trong tháng 5/2017, cụ thể như sau:
 
Số
TT
 
Họ và tên
 
 
 
Đơn
vị
HSL, bậc
hiện hưởng
 
 
Thâm niên vượt khung
(%)
 
 
Thâm niên nhà giáo
(%)
Quyết định hưởng chế độ lương
gần nhất
Thời gian hưởng
Đề nghị nâng lương
Hệ số, bậc; thâm niên VK, TN nhà giáo (%)
 
 
Thời
 gian hưởng
 
I
Nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo
 
 
 
 
 
 
1
Nguyễn Thị Thu Hiếu
Khoa KTCN
3,33
(4/9)
-
9%
 
QĐ số 245/QĐ-TKT ngày 28/4/2016
 
5/2016
10%
5/2017
 
Tổng số người dự kiến nâng lương: 01 người
 
Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật thông báo để các phòng, khoa, cá nhân được biết. Thông báo được niêm yết công khai tại bảng tin, trên Website nhà trường; trong thời hạn 05 ngày làm việc, mọi ý kiến trao đổi, phản ánh, đề nghị gửi về phòng Tổ chức cán bộ, sau thời hạn trên nhà trường sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định./.
Nơi nhận:
- Các phòng, khoa trong trường;
- Lưu:  VT, PTC (H.12b).
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Lương Quý Nguyên
 
 

 

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn