Loading...
 
TRANG CHỦ
VĂN BẢN PHÁP QUY
 
Công văn số 374 /TKT-TCCB: V/v quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP
( Ngày đăng: 06/07/2015 - Lượt xem: 13274 )

Kính gửi:     Các phòng, khoa trong trường.

 

          Căn cứ văn bản số 1376/UBND-VX ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP;

          Sau khi xem xét, Ban giám hiệu nhà trường có ý kiến như sau:

          1. Quán triệt nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập:

          - Ban giám hiệu giao các phòng, khoa trong trường chủ động Quán triệt nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP tới toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị mình.

          - Toàn văn Nghị định số 04/2015/NĐ-CP các đơn vị có thể tải về tại địa chỉ: Cổng thông tin điện tử của chính phủ; (http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban 

class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=178482);

Website nhà trường (http://kinhtekythuattuyenquang.edu.vn) hoặc trên phần mềm quản lý văn bản nội bộ  E-office.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm!

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn