Loading...
 
TRANG CHỦ
VĂN BẢN PHÁP QUY
 
Công văn Số 449 /TKT-TCCB: V/v quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP
( Ngày đăng: 04/08/2016 - Lượt xem: 6585 )
 
 
UBND TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG TH KINH TẾ - KỸ THUẬT
 
Số:  449  /TKT-TCCB
V/v quán triệt, triển khai thực hiện
 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Tuyên Quang, ngày 22 tháng 7  năm 2016
 
 
Kính gửi:     Các phòng, khoa trong trường.
 
Căn cứ Văn bản số 1846/UBND-VX ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”,
Sau khi xem xét, Ban giám hiệu nhà trường triển khai thực hiện như sau:
1. Việc quán triệt, phổ biến nội dung Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”:
- Ban giám hiệu giao Trưởng các phòng, khoa trong trường chủ động tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Nghị định số 27/2015/NĐ-CP tới toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị mình (nghị định 27/2015/NĐ-CP tải về trong tệp đính kèm hoặc trên phần mềm quản lý văn bản nội bộ Nhà trường eoffice)
- Sau khi quán triệt, phổ biến nội dung Nghị định số 27/2015/NĐ-CP, các phòng, khoa tổ chức xem xét kỹ các trường hợp viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP (gồm cả các trường hợp viên chức nghỉ hưu từ tháng 01/2014 đến nay); lập danh sách, kèm biên bản cuộc họp và bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu của cá nhân viên chức (theo Mẫu số 01, Phụ lục II, Nghị định số 27/2015/NĐ-CP) gửi Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 30/12/2016.
2. Giao Phòng tổ chức cán bộ rà soát; phối hợp với các phòng, khoa thẩm định, hoàn thiện hồ sơ, danh sách viên chức đủ điều kiện; tham mưu cho Ban giám hiệu việc tổ chức xét tặng theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 16, Nghị định số 27/2015/NĐ-CP; báo cáo hồ sơ đề nghị xét tặng với Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
Yêu cầu các phòng, khoa nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:  VT, PTC (H.12b).
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
Lương Quý Nguyên
 
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn