Loading...
 
TRANG CHỦ
VĂN BẢN PHÁP QUY
 
Quyết định số 245/QĐ-TKT: Về việc cấp Học bổng KKHT học kỳ I năm học 2016 - 2017 cho học sinh các lớp TCCN K.45; K.46 (khóa học 2015-2017 và 2016-2018) các lớp TC các ngành hệ 3 năm K.44; K.46 (khóa học 2014-2017 và 2016-2019)
( Ngày đăng: 28/04/2017 - Lượt xem: 2726 )
                                                                                                
UBND TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG TH KINH TẾ - KỸ THUẬT
 
Số: 245/QĐ-TKT
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Tuyên Quang, ngày 17  tháng 4  năm 2017
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Học bổng KKHT học kỳ I năm học 2016 - 2017
cho học sinh các lớp TCCN K.45; K.46 (khóa học 2015-2017 và 2016-2018)
các lớp TC các ngành hệ 3 năm K.44; K.46 (khóa học 2014-2017 và 2016-2019)
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
 
- Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UB ngày 30/05/1992 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập trường Trung học Kinh tế kỹ thuật Tuyên Quang;
- Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện chế độ Học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
- Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;
- Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-TKT ngày 02/12/2015 của Hiệu trưởng trường trung học Kinh tế Kỹ thuật Tuyên Quang về việc ban hành quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp;
- Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-TKT ngày 10/2/2017 của Hiệu trưởng trường trung học Kinh tế Kỹ thuật Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017;
- Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của học sinh các lớp trung cấp chuyên nghiệp K.45; K.46 và TC các ngành hệ 3 năm K.44; K.46
- Căn cứ biên bản họp ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng và Kỷ luật học sinh năm học 2016 - 2017;
Xét đề nghị của thường trực Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Cấp Học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) học kỳ I cho 21 học sinh các lớp trung cấp chuyên nghiệp K.45; K.46 (khóa học 2015 - 2017 và 2016 - 2018); các lớp TC các ngành  hệ 3 năm K.44; K.46 (khóa học 2014 - 2017 và 2015 - 2019), đã đạt kết quả học tập, rèn luyện loại khá, giỏi trong học kỳ I năm học 2016 - 2017; với tổng số tiền: 38.837.500 đồng.
(danh sách trong tệp đính kèm!)
 
Điều 2. Học sinh có tên tại điều 1 được hưởng mức học bổng khuyến khích học tập và số tiền học bổng khuyến khích học tập như trong danh sách.
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) trưởng (phó) các đơn vị có liên quan và học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.
                                                                                         
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (báo cáo);
- Như điều 3
- Ban biên tập website trường;
- Lưu: VT, phòng TT-QLCL-CTHS
 
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
Lương Quý Nguyên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn