Loading...
 
TRANG CHỦ
VĂN BẢN PHÁP QUY
 
Công Văn Số 154/TKT-TCCB: V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng
( Ngày đăng: 11/04/2018 - Lượt xem: 1511 )
 
 
UBND TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG TH KINH TẾ-KỸ THUẬT
 
Số: 154  /TKT-TCCB
V/v tăng cường công tác đảm bảo
 an toàn, an ninh thông tin mạng
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Tuyên Quang, ngày 11  tháng 4 năm 2018
 
 
 
 
Kính gửi:     Các phòng, khoa trong trường.
 
         
Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BCA ngày 23/3/2017 của Bộ Công an Quy định Danh mục bí mật nhà nước dộ Mật trong ngành giáo dục và đào tạo; Văn bản số 1471/UBND-CNTT ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng,
Sau khi xem xét, nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng của nhà trường, Ban giám hiệu yêu cầu các phòng, khoa thực hiện tốt một số nội dung công việc sau:
1. Tiếp tục quán triệt viên chức, người lao động thực hiện tốt Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; thực hiện tốt kỷ luật phát ngôn, trao đổi thông tin trong trường (những thông tin không thuộc trách nhiệm, không thuộc thẩm quyền, thông tin không nắm rõ thì không trao đổi, bình luận).
Đặc biệt chú ý việc nhắc nhở học sinh khi sử dụng, bình luận, chia sẻ trên môi trường mạng Internet, mạng xã hội Facebook, Zalo,...tránh bị các tổ chức phản động lợi dụng, lôi kéo và gây ảnh hưởng đến các tổ chức, cá nhân khác.
2. Thực hiện trao đổi văn bản điện tử cần xin ý kiến (Văn bản Đảng ủy; giữa các phòng với Ban giám hiệu; xin ý kiến tham gia các văn bản dự thảo) qua trang E-office nhà trường (Có hướng dẫn chi tiết gửi kèm theo); không gửi văn bản điện tử qua môi trường mạng Internet (Trừ trường hợp có yêu cầu của cấp quản lý bằng văn bản). Tuyệt đối không mở thư điện tử hoặc các tài liệu khi không xác định rõ nguồn gốc. Không sử dụng máy tính có kết nối Internet để soạn thảo tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước, các tài liệu quan trọng của nhà trường và không sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài để sao chép tài liệu từ các máy tính soạn thảo tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước với máy tính kết nối Internet.
Trường hợp cá nhân nào theo chức năng, nhiệm vụ được phân công để lộ tài liệu thuộc danh mục bí mật, lộ tài liệu quan trọng khi chưa hoặc không công bố  gây mất an ninh, gây thiệt hại cho nhà nước, cơ quan, đơn vị, cá nhân thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Danh mục một số tài liệu quan trọng các đơn vị lưu ý khi soạn thảo, lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin:
- Các Nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy chưa công bố;
- Hồ sơ gốc cán bộ, công chức, viên chức; hồ sơ đảng viên; hồ sơ bổ nhiệm cán bộ đã niêm phong;
- Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định về tài chính kế toán; báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán hàng năm; hồ sơ thanh tra tài chính;
- Hồ sơ thống kê tài sản nhà trường;
- Đề thi, đáp án và các tài liệu liên quan đến các kỳ thi của các lớp đang đào tạo tại nhà trường chưa công bố hoặc không công bố;
- Tin, tài liệu về hoạt động thanh tra, kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo; báo cáo kết quả thanh tra, kết quả xác minh nội dung khiếu nại, kết quả xác minh nội dung tố cáo; dự thảo kết luận nội dung tố cáo; các tin, tài liệu khác trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng chưa công bố hoặc không công bố.
Yêu cầu các phòng, khoa nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- ĐU nhà trường (b/c);
- Lưu:  VT, PTC (H.15b).
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Lương Quý Nguyên
 
 

 

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn