Loading...
 
TRANG CHỦ
Văn bản của trường
 
Quyết định về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức năm 2012
( Ngày đăng: 23/09/2013 - Lượt xem: 1892 )

          Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

          Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển  viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; 

           Căn cứ Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

          Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-CT ngày 23/3/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang;

          Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-HT ngày 08/5/2013 của trường TH Kinh tế- Kỹ thuật Tuyên Quang về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức;

          Căn cứ Báo cáo số 19/BC-HĐTDVC ngày 19/9/2013 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Nhà trường về việc báo cáo kết quả thi tuyển viên chức năm 2012;

           Xét đề nghị Hội đồng tuyển dụng viên chức Nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Công nhận 10 thí sinh đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2012 tại Hội đồng thi tuyển viên chức trường TH KT-KT Tuyên Quang được tổ chức từ ngày 22-24/8/2013;

(Có danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo)

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm!

Đăng bởi Trần Mạnh Trường

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn