Loading...
 
TRANG CHỦ
LỊCH HỌC TẬP - LÀM VIỆC
 
Thông báo giờ học tập và làm việc học tập theo mùa đông
( Ngày đăng: 08/10/2015 - Lượt xem: 1328 )
UBND TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG TH KINH TẾ - KỸ THUẬT
 
Số: 631/TB-TKT
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Tuyên quang, ngày 07 tháng 10 năm 2015
 
 
 
THÔNG BÁO
Giờ làm việc, học tập theo mùa đông
 
 
 
 
Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường.
 
Thực hiện quy định của Nhà nước về giờ làm việc theo đúng mùa. Để phù hợp với thực tế công việc, giảng dạy và học tập; Trường TH Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên quang thông báo giờ làm việc mùa đông kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2015 như sau:
1. Đối với giáo viên và học sinh:
          - Buổi sáng: Từ 7h00’ đến 11h15’
          - Buổi chiều: Từ 13h00’ đến 17h15’
2. Đối với cán bộ, công nhân viên các phòng chức năng:
          - Buổi sáng: Từ 7h00’ đến 11h30’
          - Buổi chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’
Căn cứ thông báo trên, các đơn vị trong toàn trường tổ chức thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi (Thực hiện);
- Lưu VT.
T/L. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH
 
(đã ký)
 
 
Phan Duy Hương
 

 

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn